Vedtekter Nelfo Oslo og omegn

 

Vedtatt og sist endret av generalforsamlingen 14. februar 2024

 

 

 

§ 1. Formål


Nelfo Oslo og omegn skal som organ for Nelfo arbeide for fremme av forbundets formål og overholdelse av Nelfos lover/vedtekter. Dessuten skal foreningen ivareta medlemmenes lokale interesser innenfor det distrikt foreningen omfatter.

Foreningens lover/vedtekter skal følge denne normen som er utarbeidet av Nelfos hovedstyre, og eventuelle tilføyelser skal forelegges forbundets hovedstyre til godkjenning.

Foreningens distriktsgrenser skal godkjennes av forbundets hovedstyre.

Nelfo Oslo og omegn skal ivareta medlemmenes lokale interesser som lokal arbeidsgiverforening innenfor Oslo, Bærum, Asker (før kommunesammenslåing) og Follo (Nesodden, Frogn, Nordre Follo, Vestby og Ås).

Foreningen kan også eie og forvalte eiendommer til egen bruk, herunder lokaler til undervisning.

 

 

 

§ 2. Forholdet til Nelfos sentrale organer

Foreningens virksomhet skal være i nøye overensstemmelse med Nelfos formål og arbeid. Beslutninger av betydning for foreningens drift og beslutninger som har betydning for forholdet mellom Nelfo sentralt og foreningen, skal innberettes til forbundet uten ugrunnet opphold.

Saker som berører forholdet til offentlige myndigheter, og/eller som er av prinsipiell karakter, og som derved berører samtlige av forbundets medlemmer, skal fremmes gjennom forbundet.


Beslutninger som strider mot forbundets formål og arbeid, kan av forbundet kreves endret, og endringen skal i så fall gjennomføres av foreningen uten ugrunnet opphold.

 

 

 

§ 3. Forholdet til Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO


Foreningens forhold til NHO er regulert ved Nelfos og NHOs lover.

Foreningen kan ikke oppta eller medvirke til stedlige forhandlinger med de ansatte eller deres organisasjoner, og henvendelser til disse skal skje gjennom Nelfos sekretariat.

 

 

 

§ 4. Styret


Foreningen ledes av et styre med minst
5 medlemmer med 3 varamedlemmer.

Styrets leder velges ved særskilt valg, for ett år av gangen. De øvrige styremedlemmer velges for to år av gangen. Foreningen kan fastsette lengste sammenhengende funksjonstid i samme verv. Med mindre generalforsamlingen velger styremedlemmene til fastsatte styreposisjoner, konstituerer styret seg selv på første ordinære styremøte etter generalforsamlingen.

Valgbarhet:
Styrets leder bør ikke ha sammenhengende verv som leder i styret lenger enn 6 år. Styremedlemmer bør ikke ha sammenhengende verv som medlemmer i styret lenger enn 6 år. Valgkomiteen følger samme tidsbegrensning som styre-medlemmene, dvs. 6 år.

Styret skal fremlegge forslag på tre personer til valgkomiteen ovenfor årlig generalforsamling.

Styret representerer foreningen utad.

Kun styreleder/daglig leder har adgang til å gi meddelelse til pressen om forhandlinger og beslutninger, såvel fra styremøter som fra generalforsamlinger og medlemsmøter.

Styret avgjør ethvert spørsmål som gjelder medlemmene innbyrdes og som ikke henhører under generalforsamlingen eller medlemsmøte, og medlemmene plikter å rette seg etter styrets avgjørelse. Hvis et medlem ønsker det, kan styrets avgjørelse av den aktuelle sak innankes til avgjørelse på et medlemsmøte eller generalforsamling.

 

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer eller varamedlemmer er tilstede. Styrets beslutninger avgjøres med alminnelig flertall. Ved eventuell stemmelikhet, tillegges styreleders stemme dobbelt vekt.

Styret fører protokoll over alle styremøter, generalforsamlinger og medlemsmøter.

Styret har fullmakt til å engasjere juridisk bistand hvor det finner det påkrevet.

Styret skal engasjere en daglig leder til den løpende drift av foreningen. Styret kan delegere en del av sine oppgaver til daglig leder etter nærmere avtale. Daglig leder skal delta på generalforsamlingen, styremøter, foreningsmøter og delta ved andre arrangementer hvor det er naturlig at foreningen er representert, med mindre styret beslutter noe annet. Daglig leder kan ha engasjement i flere av Nelfos lokale foreninger.

Styreleder og daglig leder av foreningen har signaturrett i fellesskap. Daglig leder av foreningen har eneprokura.

 

 

 

§ 5. Generalforsamlingen

 

Ordinær generalforsamling skal avholdes hvert år innen utgangen av februar måned, og innkalles av styret med minst 2 ukers skriftlig varsel til medlemmene med oppgave over de saker som skal behandles. Forslag som ønskes behandlet av generalforsamlingen, må være mottatt av styret minst 3 uker før generalforsamlingen skal avholdes, dog senest innen 15. januar samme år.

Generalforsamlingen ledes av den til enhver tid fungerende leder for styret, eller i dennes forfall av vara for styrets leder. Har begge forfall, velger generalforsamlingen selv en leder.

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig i alle de på dagsordenen oppførte saker, uansett de møtendes antall og således at alle beslutninger treffes med alminnelig flertall av de fremmøtte medlemmer når disse vedtekter intet annet fastsetter.

 

Hver bedrift har én stemme. Det er anledning til å la seg representere ved fullmektig. Slik fullmakt må være avgitt skriftlig og fremvises av fullmektigen for generalforsamlingens dirigent. I henhold til Nelfos lover § 4, er det ikke anledning til å avgi stemme på generalforsamlingen med mer enn én fullmakt i tillegg til den stemme bedriften selv har. Av fullmakten skal det fremgå hvilket medlem som har avgitt den og til hvilket medlem den er gitt. Det skal også fremgå om fullmakten er gitt generelt for alle saker som skal behandles under generalforsamlingen, eller om fullmakten er gitt i forbindelse med én eller flere av de saker som er satt opp til behandling.

 

På den årlige generalforsamlingen behandles:

a)   Godkjenning av innkallingen

b)   Antall stemmeberettiget

c)   Valg av protokollfører

d)   Valg av to medlemmer som skal undertegne protokollen

e)   Årsberetning for siste kalenderår

f)     Revidert regnskap for siste kalenderår (regnskap forening/opplæringskontor)

g)   Medlemmene av Opplæringskontoret andel av tilskuddsordningen

h)   Styrets budsjettforslag (regnskap forening/opplæringskontor)

i)     Fastsettelse av kontingent til lokalforeningen og opplæringskontoret

j)     Fastsettelse av godtgjørelse til styre

k)   Innkomne forslag

l)     Valg på styremedlemmer, varamedlemmer og valg av leder. Samt valg av leder for Arbeidsutvalget for opplæringskontoret

m) Valg av representanter til Nelfos generalforsamling

n)   Valg av revisor

o)   Valg av valgkomité på tre medlemmer, hvorav ett velges som leder

 

Over forhandlingene føres protokoll. Årsberetningen skal innsendes til Nelfo senest 14 dager etter at generalforsamlingen er avholdt. Beslutninger som nevnt i § 2 skal samtidig innberettes til forbundet.

 

 

 

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling

 

Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret eller minst 1/3 av medlemmene forlanger det, og innkalles av styret med 8 dagers varsel. Det må skriftlig meddeles styret hva som forlanges behandlet på generalforsamlingen.

 

 

 

§ 7. Medlemsmøter

 

Styret leder/daglig leder innkaller til medlemsmøter. Innkalling kan skje muntlig. Med innkallingen må det gis opplysninger om hvilke saker som skal behandles i møtet.

De saker som ikke er henlagt til generalforsamlingen, kan avgjøres ved beslutninger under et medlemsmøte. Beslutningen treffes ved alminnelig flertall som binder samtlige medlems-bedrifter.

Referat fra medlemsmøtene skal sendes til medlemmene og tas opp til endelig behandling på det etterfølgende møte.

 

 

 

§ 8. Medlemskap

 

a) Som medlemmer av foreningen kan opptas bedrifter som fyller kravene i henhold til lover for Nelfo, § 2. I tvilstilfelle treffes avgjørelsen om opptak av Nelfos hovedstyre. En bedrift kan ikke være medlem av foreningen uten samtidig å være medlem av Nelfo.

Foreningen kan overfor Nelfos hovedstyre innstille på å avslå en medlemssøknad hvis søkeren har opptrådt i strid med prinsippene i Nelfos lover eller på annen måte har vist en opptreden som er uforenlig med medlemskap i Nelfo. Innstillingen kan av søkeren ankes til Nelfos hovedstyre.

 

b) Innmelding skjer i henhold til lover for Nelfo, § 22.

Det nye medlemmet er først stemmeberettiget på foreningens medlemsmøter når bekreftelse på medlemskap i Nelfo foreligger.

 

Opphør av medlemskap i foreningen skjer i henhold til lover for Nelfo, § 22.

c) Foreningen kan også ta opp personer som passive medlemmer. Passive medlemmer får ikke del i det gjensidige medlemskapet i Nelfo eller NHO og får heller ikke stemmerett i foreningens anliggender.

Etter begrunnet forslag fra foreningens styre, kan generalforsamlingen utnevne personlige æresmedlemskap i foreningen.

d) Medlemsbedriften bestemmer selv hvem den skal la seg representere ved på generalforsamlingen og medlemsmøtene. Representasjonen innebærer fullmakt til å binde medlemsbedriften ved avstemninger.


Til medlemsmøtene kan også andre ansatte i medlemsbedriften gis adgang.

 

 

 

§ 9. Kontingent

Til dekning av foreningens utgifter betaler hvert medlem en kontingent som fastsettes av den ordinære generalforsamling for hvert kalenderår etter nærmere forslag av styret. Etter forslag fra styret kan generalforsamlingen også fastsette en engangsavgift ved innmelding.

Konsern med en eller flere avdelinger i foreningen skal samlet ikke betale mer kontingent og avgift enn det nivået som hovedstyret i Nelfo til enhver tid fastsetter, jfr. Nelfos lover § 4, 2. avsnitt nr. 5

Styret kan fastsette en frist for innen hvilken måned medlemskontingenten må være betalt. Medlemmer som har restanse eldre enn 3 måneder av kontingent / avgift, eller andre uoppgjorte forpliktelser overfor foreningen, kan av styret nektes fortsatt medlemskap, jfr Nelfos lover § 22, 2. avsnitt nr. 3.

 

 

 

§ 10. Disiplinærforhold

 

Såfremt et medlem opptrer i strid med foreningens lover, Nelfos lover, skader foreningens interesser, eller unnlater å etterkomme de av foreningen trufne beslutninger og ordensregler skal forholdet forelegges for forbundets hovedstyre til avgjørelse om den skal behandles som disiplinærsak i henhold til lover for Nelfo, § 23.

 

 

 

§ 11. Lovendring

 

Forandringer i foreningens lover må fattes på en generalforsamling og er kun gyldig når minst 2/3 av de møtende stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Forslag til lovendring må være sendt styret innen den frist som er nevnt i § 5.

 

 

 

§ 12. Oppløsning

 

Forslag om foreningens oppløsning må fremmes minst 6 måneder før det kan voteres over det. Forslaget må behandles på en generalforsamling, og krever for å anses vedtatt minst 3/4 flertall av foreningens medlemmer. Oppnås ikke tilstrekkelig flertall, innkalles til ekstraordinær generalforsamling med minst 1 måneds varsel. Ved den fornyede behandling krever forslaget for å anses vedtatt minst 3/4 flertall av de møtende medlemmer.

 

Den generalforsamling som med bindende virkning for foreningen beslutter dens oppløsning, treffer samtidig med alminnelig flertall av de møtende beslutning om hvorledes foreningens eventuelle midler skal disponeres til beste for installatørstanden. Generalforsamlingen kan overlate til Nelfos hovedstyre å treffe beslutning om disponeringen av midlene.

 

 

 

§ 13. Arbeidsutvalg for Opplæringskontoret.

 

Styre skal velge 4 medlemmer til arbeidsutvalget for opplæringskontoret blant medlemmene av opplæringskontoret eller medlemmer av foreningen. Et av medlemmene i utvalget kan velges ut fra kriteriene av denne er en ressursperson for utvalget. Aldergrense for medlemmer i Arbeidsutvalget er 70 år

 

Arbeidsutvalget for opplæringskontoret består av 5 medlemmer. Utvalget ledes av utvalgsleder som er valgt på generalforsamlingen og inngår i foreningens styre. De øvrige medlemmene oppnevnes av foreningens styre.

 

Arbeidsutvalget for Opplæringskontoret får sitt mandat fra foreningens styre. Utvalget har som oppgave å lede opplæringskontoret i regi av foreningen. Heri inngår også ansvar for det budsjett generalforsamlingen fastsetter for Opplæringskontorets virksomhet. Arbeidsutvalget for Opplæringskontoret rapporter til styret for foreningen.

 

 

 

§ 14. Æresmedlemskap

 

a)   Æresmedlemskap er Nelfo Oslo og omegns høyeste æresbevisning.

b)   Som æresmedlem kan utnevnes personer som har representert Nelfo Oslo og omegn eller elektrobransjen innenfor vårt område på en særskilt fortjenstfull måte.

c)   Beslutningen om å utnevne et æresmedlem fattes av generalforsamlingen. Æresmedlemmer kan utnevnes på ordinær generalforsamling etter forslag fra styret.

d)   Æresmedlemskap markeres ved overrekkelse av en medalje og et diplom, hvor styret tilkjennegir hvorfor vedkommende er blitt æresmedlem.

e)   Æresmedlemmene kan inviteres til medlemsmøter, generalforsamlinger, jubileumsarrangementer og til foreningens faglige og sosiale arrangementer, på lik linje med øvrige medlemmer.

f)     Æresmedlemskap kan ikke gis til personer som innehar styreverv i Nelfo.