Vedtekter

Nelfo Oslo og omegns opplæringskontor

Vedtatt: 19. desember 2001
Korrigert: 5. april 2017


§ 1. Formål

1.1 Opplæringskontorets virksomhet er underlagt "Opplæringsloven" og gjeldende forskrifter for "Opplæringskontorer" fra Kunnskaps Departementet.

1.2 Opplæringskontoret er opprettet for å koordinere og effektivisere de tilsluttede bedriftenes opplæringsvirksomhet. Et hovedformål er å gjøre det lettere å ta inn lærlinger, og å gi undervisning i hele læreplanen.

1.3 Kurs for elektro lærlinger som ikke er tilsluttet opplæringskontoret, og etterutdanning av montører kan også komme inn under kontorets virksomhet.

§ 2. Medlemskap

2.1 Medlemmer i opplæringskontoret skal være "elektroentreprenører" i Oslo eller omegn.

2.2 Søknad om medlemskap i opplæringskontoret fra andre bedrifter, eller offentlige etater avgjøres av opplæringskontorets arbeidsutvalg på fritt grunnlag. Styret i Nelfo Oslo og omegn er klageinstans ved avslag på søknad av medlemskap i opplæringskontoret.

2.3 Bedriftene har anledning til å være tilsluttet opplæringskontoret selv om de ikke er medlem av Nelfo Oslo og omegn.

2.4 Dersom en innmeldt bedrift ikke lenger ønsker å være medlem eller benytte seg av opplæringskontorets tjenester, må dette meddeles skriftlig med minst 3 måneders varsel før opphørsdato. Medlemskap opphører enten 1.7. eller 31.12. hvert år. Ansvaret for inngåtte avtaler må oppfylles, eller etter avtale overføres til andre bedrifter godkjent av yrkesopplæringsnemnda.

2.5 Medlemmene skal:

2.5.1 Søke godkjenning fra Fylkeskommunen

2.5.2 Arbeide for opplæringskontorets felles interesser.

2.5.3 Følge opplæringskontorets vedtekter og bestemmelser.

2.5.4 Tegne arbeidsavtale med lærlingene.

2.5.5 Underrette opplæringskontoret om endringer vedrørende sine lærlinger, så som permitteringer, innkallelse til militærtjeneste, fravær av lengre varighet, oppsigelser osv.
Opplæringskontoret plikter å melde slike endringer videre til de respektive Fylkeskommuner.

2.5.6 Påse at lærlingens arbeid inneholder nødvendige opplæringselementer i h.h.t. læreplanen for faget.

2.6 Opplæringskontoret skal:

2.6.1 Tegne lærekontrakt med lærlingen, og bistå med utplassering i opplæringsbedrift.

2.6.2 Inngå skriftlig avtale med opplæringsbedriften, denne avtalen skal regulere arbeidsgiveransvaret, lønnsforholdet til lærlingen, læretidens lengde og andre forhold som har betydning for opplæringen.

2.6.3 Varsle Yrkesopplæringsnemnda slik at de kan godkjenne kontrakten og opplæringsbedriften det er inngått avtaler med.

2.6.4 Påse at den samlede læretiden dekker alle elementene i opplæringen i henhold til læreplanen for faget, samt å koordinere opplæringen i samråd med de faglig ansvarlige og opplærings- ansvarlige i den enkelte lærebedrift.

2.6.5 Melde lærlingen opp til fagprøve.

2.6.6 Straks underrette Yrkesopplæringsnemnda om eventuelle endringer i et læreforhold.

§ 3. Økonomi

3.1 Opplæringskontoret er selvfinansierende, gjennom offentlige tilskudd og årsavgift fra medlemsbedriftene.

3.2 Offentlige tilskudd fra kommune og stat overføres direkte til Opplæringskontoret.

3.3 Medlemmene er solidarisk økonomisk ansvarlig for Opplæringskontorets drift, og for at opplæringen for hver enkelt, fullføres i forbindelse med eventuelle konkurser blant medlemsbedriftene.

3.4 Generalforsamlingen i Nelfo Oslo og omegn bestemmer hvordan et overskudd i opplæringskontoret skal anvendes, eller hvordan et underskudd skal dekkes, etter forslag fra styret. Vedtektene til Nelfo Oslo og omegn er overordnet vedtektene til opplæringskontoret.

§ 4. Arbeidsutvalget

Opplæringskontoret ledes av et arbeidsutvalg på 5 personer. Leder i utvalget velges av generalforsamlingen i Nelfo Oslo og omegn. De øvrige medlemmene oppnevnes av styret i Nelfo Oslo og omegn. Flere av utvalgsmedlemmene kan oppnevnes fra medlemmene i opplæringskontoret, som samtidig ikke er medlem av Nelfo Oslo og omegn.

4.1 Arbeidsutvalget rapporterer til styret i Nelfo Oslo og omegn.

4.2 Avstemming, avgjøres med simpelt flertall.

4.3 Arbeidsutvalget kan ansette lønnet personell i samarbeide med daglig leder.

4.4 Arbeidsutvalget styrer etter vedtatt budsjett.

4.5 Arbeidsutvalget har fullmakt til å engasjere juridisk og annen bistand når de finner det påkrevet.

4.6 Arbeidsutvalget fører protokoll fra alle utvalgsmøter.

4.7 Fylkeskommunen har mulighet til å delta med en representant på utvalgsmøtene, og vedkommende har da talerett, men ikke forslags og stemmerett.

§ 5. Kontingent

5.1 Generalforsamlingen i Nelfo Oslo og omegn fastsetter kontingenten for medlemskap i opplæringskontoret.

§ 6. Organisasjonen

6.1 Nelfo Oslo og omegns daglig leder skal delta på møtene i arbeidsutvalget.

6.2 Opplæringskontoret skal ha en faglig leder som yrkesopplæringsnemnda kan gi adgang til å undertegne lærekontrakter.

§ 7. Oppløsning

7.1 Oppløsning av opplæringskontoret kan bare gjennomføres gjennom vedtak på en (ordinær eller ekstraordinær) generalforsamling med 3/4 flertall. Eventuelle verdier etter en oppløsning skal forvaltes av Nelfo Oslo og omegn til beste for lærlinger tilsluttet medlemsbedriftene i Oslo og omegn.